Gode/Gydjaring Sverige

Gode/Gydjaringen har det övergripande ansvaret för utformandet av ceremonier, eder, blotlag och andra religiösa/trosbaserade spörsmål.

Uppdragen i Gode/Gydjaringen.

Ett av de viktigaste uppdragen som Gode/Gydjaringen har är utformningen av de riktlinjer som styr hur blotlagen ska arbeta inom NAS, detta dokument är ett levande dokument som ska följa dess tid och förändringar för att kunna fungera i vårt samhälle utan att för den delen förminska vår rätt till religiöst utövande. Ett tydligt exempel på att Gode/Gydjaringen följer vår tid är att i början av pandemin vidtog Gode/Gydjaringen stora förändringar som fördes in i ramverket så alla blotlag oavsett vart de befann sig i världen kunna vidta de försiktighetsåtgärder som Gode/Gydjaringen krävde, dessa  försiktighetsåtgärder har nu delvis lättats på igen i ramverket.

Riktlinjer för blotlag är det som stärker samfundets varumärke mycket och det ligger tusentals arbetstimmar bakom det dokumentet.

Den andra stora delen i Gode/Gydjaringen är utformningen av alla våra ceremonier och blot, här görs det väldigt små justeringar.
Vårt arbete är att vårda alla dessa texter och vid vissa undantag redigera dem, ett typexempel som kan förekomma är omformulering av meningar så att det ska bli lättare för förrättaren att förstå innebörden.

Gode/Gydjaringen jobbar också med att ta fram ceremonier som ännu inte är fastslagna vilket är ett mycket kreativt och roligt arbete som ta upp mycket tid i verksamheten.

Gode/Gydjaringen arbetar också med att ta fram utbildningssteg till alla NAS förrättarsteg som blotförrättare, ceremoniförrättare, gode och gydja.
Det innebär då bland annat vad personen behöver för tidigare erfarenheter för att få påbörja en utbildning men också hur lång tid personen måste verka i ett steg för att få påbörja nästa steg.

Gode/Gydjaringen tittar också på vilket litteratur som ska ligga till grund för de olika stegen och här kan det förändras över tid om ny kunskap eller nya översättningar som synes vara mer lämpliga för utbildningssteget, Gode/Gydjaringen avgör också vad för krav som gäller för de olika prov för respektive förrättarsteg.

Medlemmar i Gode/Gydjaringen.

De som arbetar i Gode/Gydjaringen gör det av flera olika anledningar men alla av en övertygelse om att tillföra något bra för Asatron som ska leda till att Asatron blir mer accepterad i samhället.

De personer som har sin självklara plats i Gode/Gydjaringen är Godar och Gydjor därefter Distriktsblotsansvariga samt Blotlagsledare och Sakkunniga rådgivare.

Det som är lika för alla de som har ett medlemskap i Gode/Gydjaringen är att de har rösträtt och yttranderätt, det som skiljer ut Riksblotansvarig från övriga medlemmar är dennes vetorätt, detta har aldrig någonsin tidigare nyttjats och ska inte heller göras men finns med som ett verktyg vid mycket svåra situationer.

Riksblotansvarig (RBA) samt Vice Riksblotansvarig (Vice RBA):

Riksblotansvarig har som uppdrag att leda alla de olika områden som Gode/Gydjaringen ska arbeta med och för dess talan i NAS Styrelse när det kommer till frågeställningar som kräver styrelsebeslut.

Riksblotansvarig bär är också huvudansvaret för alla blotlag anslutna till NAS.

Vice Riksblotansvarig har som uppdrag att hjälpa Riksblotansvarig med dennes arbete inom Gode/Gydjaringen.

Vid uteblivande av Riksblotansvarig vid något tillfälle tar Vice Riksblotansvarig över dennes uppgifter.

Riksblotansvarige Thommy Vähäsalo

Thommy Vähäsalo

Riksblotansvarig

Lena Salomonsson Vice Riksblotansvarig Gydja

Lena Salomonsson

Vice Riksblotansvarig

Godar och Gydjor:

Godar och Gydjor är samfundets högsta representanter av religiösa ledare som har gått en mångårig utbildning för att få bära den titeln och således mycket visdom och praktisk kunskap som behövs för att föra Gode/Gydjaringen framåt. 

Riksblotansvarige Thommy Vähäsalo

Thommy Vähäsalo

Gode

Lena Salomonsson Vice Riksblotansvarig Gydja

Lena Salomonsson

Gydja

Pernilla Kirkeby - Ny Gydja inom Samfundet

Pernilla Kirkeby

Gydja

Lena Svensson Hildebrand

Lena Svensson Hildebrand

Gydja

Distriktsblotansvariga (DBA):

Distriktblotsansvariga (DBA) fungerar som en förlängd arm till RBA, deras huvudsakliga uppdrag är att bistå blotlagen som befinner sig i dennes arbetsdistrikt med allt vad gällande riktlinjer eller andra frågeställningar som kanske behöver föras i Gode/Gydjaringen.
DBA ska också hjälpa till med att tillgodose blotlagen med deras utbildning vad gällande förrättare i alla utbildningssteg.
DBA har också rätten att godkänna prov i alla förrättarsteg och andra ceremonier och behöver där av vara en del av Gode/Gydjaringen för att kunna hålla sig uppdaterade.

Lena Svensson Hildebrand

Lena Svensson Hildebrand

DBA Distrikt Väst

Patrik Bergman - Ny Blotförrättare inom Samfundet

Patrik Bergman

DBA Distrikt Mälardalen

Lena Salomonsson Vice Riksblotansvarig Gydja

Lena Salomonsson

DBA Distrikt Öst

Blotlagsledare:

Blotlagsledare har också en möjlighet att ansöka om en plats i Gode/Gydjaringen då deras uppdrag att just leda ett blotlag gör de lämpliga i Gode/Gydjaringen för att föra talan för blotlagets önskningar och spörsmål. Saknar blotlaget en representant i Gode/Gydjaringen tar Distriktblotansvarig uppdraget att föra blotlagets eventuella talan. Alla blotlag oavsett om de har en representant i Gode/Gydjaringen eller ej kommer att tillgodoses med all den information som rör utformningen av blotlagens riktlinjer.

Ledamot Kristian Svensson

Kristian Svensson

Blotlagsledare: Sleipner

Lena Salomonsson Vice Riksblotansvarig Gydja

Lena Salomonsson

Blotlagsledare: Yggdrasil

Ordförande Håkan Ljunggren

Håkan Ljunggren

Blotlagsledare: Gungnir

Riksblotansvarige Thommy Vähäsalo

Thommy Vähäsalo

Blotlagsledare: Idavallen

Ledamot Elise Lövqvist

Elise Lövqvist

Blotlagsledare: Ymer

Sakkunniga Rådgivare:

Sakkunniga Rådgivarnas uppdrag är således att bistå Gode/Gydjaringen med specifik kunskap som inte finns sedan tidigare i Gode/Gydjaringen eller bristfälligt och kan handla om allt från kost, läkekonst, väsen, litteratur osv.

Ledamot Frank Ottosson

Frank Ottosson

Sakkunnig rådgivare