Integritets och cookiespolicy

Nordiska Asa-samfundets Policy för personuppgiftshantering.

INLEDNING OCH SYFTE
Syftet med denna policy är att säkerställa att Nordiska Asa-samfundet hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

TILLÄMPNING OCH REVIDERING.
Nordiska Asa-samfundet ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av Nordiska Asa-samfundet minst en gång per år och uppdateras vid behov.
Styrelsen är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för samfundets styrelseledamöter, ordförande, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

ORGANISATION OCH ANSVAR
Styrelsen har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Styrelsen får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person inom samfundet.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

Personuppgift: En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Registrerad: Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Du kommer att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du blir medlem i samfundet, om du handlar i vår butik eller när du kontaktar oss.
Detta kan vara:
Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra formulär (som när du blir medlem, handlar i vår butik eller kontaktar oss), kan vi samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer, etc.
  • Information om varor – detaljer angående de varor du har köpt.
  • Historisk information – dina köp, betalningshistorik.
  • Information om hur du interagerar med samfundet – hur du använder vår hemsida, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl för medlemskap som för handel i vår nätbutik, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?
Personuppgifter som är knutna till medlemskap i samfundet (namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, telefonnummer, etc.) tillhandahålls av samfundets medlemsekretariat som är ansvariga för medlemsregistret samt av Membit som har hand om avisering av medlemsavgifter, påminnelser, betalningsregistrering och medlemskort.
När du använder vår butik skapar vi en kundprofil åt dig som är kopplad till butiken där din kontaktinformation sparas och finns för framtida bruk, du kan närsomhelst logga in och ändra dina uppgifter.
Samfundet behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen.
För att administrera ditt medlemskap och såsom kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, medlemskap i samfundet och produkter som du beställer från oss.

Laglig grund för behandlingen (“varför är behandlingen nödvändig”)
Utföra våra åtaganden gentemot dig.

Besöksstatistik, inklusive felsökning, dataanalys och för statistiska ändamål.
Samla besöksstatistik etc.

Kommunicera med dig.
Samfundet kommer att använda din data för att kommunicera relevant information såsom nyhetsbrev och annan viktig information om och för samfundets medlemmar och kunder.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom:
Samfundet kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Medlemskap i Samfundet.
Samfundet använder Membit som har hand om avisering av medlemsavgifter, påminnelser, betalningsregistrering och medlemskort.

Övriga.
Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor (gäller enbart för web- och mobilapplikationsanvändare)

Vad vi INTE kommer att göra med din data.
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part, inte heller dela dem med icke relevant tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av medarbetare inom Samfundet eller leverantör.
Då Samfundet är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Samfundet att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Som medlem i Samfundet sparar vi på din data så länge du är medlem. Som kund i vår nätbutik sparar vi din data så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder som bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering.
Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse.
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”).
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Samfundet som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies (Kakor).

Vad är cookies?
En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas.

Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

Vi rekommenderar er att läsa https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sv.

Första- och tredjepartscookies.
Förstapartscookies sätts av den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk.
Tredjepartscookies kommer ofta från annonser på den webbplats användaren har anropat. Annonserna i sin tur hämtas då från en extern webbplats. Tredjepartscookies sätts också av webbanalys- och trafikmätningsleverantörer som webbplatsen anlitar för att låta oberoende företag mäta och utvärdera besökarna. Mätningarna används för att kunna validera webbplatsens uppgifter till annonsörerna på antalet besökare, storleken på trafik, nådda målgrupper och kampanjutfall.

Så använder Nordiska Asa-samfundet cookies.
Vi använder oss av s.k. cookies från första part och tredjepartscookies. Från första part cookies är det WordPress Cookies, som fungerar så att när någon kommenterar en artikel m.m. lagras det cookies på datorn. Detta är av en ren bekvämlighet för besökaren, så att besökaren slipper skriva in all sin information igen när de vill lämna en kommentar. Tre cookies är inställda för just kommentarer: comment_author, comment_author_email och comment_author_url. Just dessa cookies är inställda på att löpa ut lite under ett år från det att de är lagrade.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, textfiler som lagras på din dator, för att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan överförs vanligtvis till en server på Google i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, kommer IP-adressen trunkeras inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall är det kompletta IP-adress skickas till en Google-server i USA, där den förkortas. På uppdrag av operatören av denna webbplats, kommer Google att använda denna information för att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra med hemsida och internetrelaterade tjänster till webbplatsen operatören. Den skickas av webbläsaren som en del av Google Analytics IP-adress är inte förknippat med annan data som Google innehar. Användning av cookies kan förhindras genom att välja vissa inställningar på din webbläsare; Vi påpekar dock att i det här fallet, i förekommande fall, alla funktioner på denna webbplats kan inte använda var som helst i sin helhet. De data som genereras av sådan cookie genom användning av webbsidan (inklusive IP-adress) via Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google kan förhindras är genom att ladda ner och installera den finns på följande länk browser plugin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl.

Därför använder vi cookies.
Vi använder statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information. Allt är anonymt. IP-adresser sparas inte i vår databas som lagrar beteende på webbplatsen, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Din IP-adress sparas av säkerhetsskäl endast i de fall då du själv aktivt registrerar dig på webbplatsen, till exempel vid en köpsituation eller om du blir medlem i någon av våra tjänster. Mer om detta nedan i avsnitten “Inloggade besök och “Kommentarer och andra interaktionsformer i redaktionell miljö”.

Syften med cookies och mätverktyg.
Låta våra produkter känna igen återkommande användare för att kunna anpassa tjänsterna.
Beräkna och rapportera användarantal och trafik.
Underlätta för dig att röra dig på webbplatsen.
Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.

Så förhindrar du att cookies lagras, notera dock att funktionaliteten på vår hemsida då kommer att begränsas.
1. Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner.

2. Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till medlemssidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga. Följ länkarna nedan för instruktioner i hur du gör:

Chrome

Firefox

Microsoft Edge, Microsoft Explorer

Google

Kommentarer och andra interaktionsformer i redaktionell miljö.
Interaktion på innehåll som publicerats på sidor hos oss kan göra på olika sätt; kommentera, rösta i undersökning, gilla och andra interaktionsformer från sociala medier.
När du kommenterar hos oss regleras din integritet av Facebooks policy för sociala insticksprogram: https://www.facebook.com/help/340599879348142/

Interaktion med övriga sociala mediers knappar regleras av respektive aktörs policy:

Facebook
https://www.facebook.com/help/340599879348142/

Kontakta oss
Nordiska Asa-samfundet är ett registrerat samfund hos Kammarkollegiet med organisationsnummer 252004-8766 och har sitt säte i Finspång,
Box 147
612 24 Finspång.

E-post: info@asa-samfundet.se
Tel: 08-519 70 720.

Samfundet har ett dataskyddsombud. Eftersom vi tar dataskydd på allvar jobbar vår dataskyddsombud dagligen med att följa de senaste inom dataskydd.
Styrelsen för Nordiska Asa-samfundet är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Nordiska Asa-samfundet följer svensk dataskyddslagstiftning.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 14.04.2018.