RUNAN: UR / URUZ / URUR

Runlexikon: Ur, Uruz, Urur
 

Variation på Uruz.

 

Namn: Ur, Uruz, UruR
Ätt: Frej
Ljudvärde: /u/
Brukar associeras med: Ymer, Audhumbla, Tor.
Symboliserar: Urkraft, uroxe.

Grundbetydelse:
Uruz har fått sin symboliska innebörd från dess namn Uruz (UruR, Ur) som betyder uroxe, ett urgammalt oxdjur som idag är utrotad. Uroxen i sin tur symboliserar urkraft, styrka.

Runans uppbyggnad:
Uruz består av en huvudstav och en bistav som utgår från toppen på runans högersida och sträcker sig ner till botten. Bistaven kan ha olika utformningar, rak, övre delen av bistaven kan vara böjd. Runan kan också ha formen som en spets med två raka huvudstavar.

Runans ljudvärde:
I Urnordiska Futharken har Uruz ljudvärdet /u/ medan i den Yngre Futharken har runan flera ljudvärden, t.ex. /v/, /y/, /ö/,/o/ mfl.

Rundikter

De tre rundikterna.
Runornas namn och symbolism bygger på främst tre dikter, som är den fornisländska, fornnorska och den anglosaxiska. De fornisländska och fornnorska rundikterna innehåller bara 16 dikter då dessa hör ihop med den Yngre Futharken, medan den anglosaxiska rundikten innehåller 29 dikter eftersom den anglosaxiska/frisiska runraden futhorc innehåller 29 runor. Man har då kombinerat de anglosaxiska rundikterna med de urnordiska runorna som saknar fornisländska och fornnorska rundikter, vilket inte alls är något fel för den anglosaxiska futhorcen har också de åtta runorna som saknar fornnordiska dikter.

Svenska rundikten.
Det finns också, något som man brukar kalla för de svenska runversen/dikten, dessa uppkommer i samband med runstavar (primstavar, runkalendrar, evighetskalendrar), man har hittat runstavar från 1100-talet men användningen av runstavar är känt från 500-talet.

Vi har valt att även ta med de svenska runverserna som är 14 verser, var av varje vers innehåller endast en rad.
Dessa avtecknades av runologen Johannes Bureus på 1500-talet från en runstav som tros vara från samma tidsperiod. Vi har tagit en mer normaliserad text gjord av Arend Quak 1987.
Under dikten markerad med “-” representeras det betydelser och järtecken för jordbrukslivet. Dessa betydelser och järtecken är framtagna från när de registrerades av den tidigt moderna forskaren Georg Stiernhielm.

Runornas olika tolkningar, betydelser och symbolismer.
Man kan hitta alla möjliga tolkningar och betydelser av runor i böcker och på nätet, alla dessa tolkningar, betydelser, symbolismer och antaganden är oftast byggda på vad författaren själv har tolkat respektive runas betydelse, utifrån någon eller från alla tre dikterna. Men varje runa har endast en enda grundbetydelse, vilket är vad runans namn betyder. 

Svenska:
Ur Väder Värst
– i.e. Urwäder – urwinter

Fornisländska:
Ùr er skýja grátr
ok skára þverrir
ok hirðis hatr.
umbre vísi

Fornnorska:
Ùr er af illu jarne;
opt løypr ræinn á hjarne.

Anglo-saxiska:
Ur byþ anmod ond oferhyrned,
felafrecne deor, feohteþ mid hornum
mære morstapa; þæt is modig wuht.