Runkampen

RÖR INTE VÅRA RUNOR!

I Sverige har vi något som kallas religionsfrihet, och det räknas som en mänsklig rättighet. Europakonventionens artikel 9 slår fast att staten inte har rätt att med lagstiftning eller med ingripanden inskränka den enskildes rätt till religionsfrihet.

HUR kan religiösa symboler (Och bokstäver i futharken) som är tusentals år gamla anses som illegala? De har en grundbetydelse och symbolvärde som varit likartat under väldigt lång tid. Enda sättet att dessa uttryck för vår tro och kultur ska kunna ses som något negativt är om de tolkas genom de politiska grupperingar som använder dem. Runor och symboler är inte politik, ideologi är politik!


Genom Justitieminister Morgan Johanssons försorg hanteras i skrivande stund en utredning där man ska komma fram till om bruket av runor ska ses som olagligt. Man utreder alltså med berått mod om man ska se delar av våra runor som olagliga att bära som symboler och använda inom ramen för vår tro! Vår tro och kultur är inte politisk, och bör inte heller tolkas politiskt!

Europakonventionen slår fast följande i 9:e paragrafen:
”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.

Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.”

Vår inställning är att fördomar och missförstånd bäst botas med kunskaper och fakta! Det duger inte att försöka ersätta våra symbolers betydelse med egna fördomar eller politiska betydelser de saknar. Att förbjuda dem vore att förbjuda en del av vår egen historia, kultur och tro – och vår rätt att uttrycka dessa på grund av politiska tolkningar som inte hör hemma i Asa-sfären!

Vi i Nordiska Asa-samfundet uppmanar nu SAMTLIGA att aktivt ta ställning i denna fråga genom att skriva under för att förhindra att ett politiskt förbud upprättas mot användandet av våra runor och andra symboler som hör till både vår tro och vårt kulturarv. RÖR INTE VÅRA RUNOR!


Just nu har 15120 personer skrivit under vår insamling ”Rör inte våra runor – Rör inte vår tro


Vad dagens politiskt aktiva har för sig får under inga omständigheter förstöra uttrycken för en religion och kultur som är lika gammal som de första avtrycken de första bosättarna i område Norr.

NAMNINSAMLINGEN ÄR AVSLUTAD

Runkampen - Tack allaStöd vår namninsamling

Rör inte våra runor – Rör inte vår tro

Namninsamlingen är avslutad

Slutdatum: May 24, 2019

Insamlade underskrifter: 15,120

15,120 underskrifter

Tack för ert stöd

Läs mer:

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över straffansvaret för rasistiska symboler.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/straffansvaret-for-rasistiska-symboler-ses-over/
https://www.regeringen.se/49f2a7/contentassets/8fc9e77e14264537bc2a50f4001b7e31/rasistiska-symboler-dir-2018-61.pdf

Artikel i SVD: Fler rasistsymboler kan bli förbjudna
Fler symboler som förknippas med nazism och rasism kan bli förbjudna. 
https://www.svd.se/lagforslag-om-datalagring-i-september

Vårt öppna brev till Morgan Johansson när han först började tala om att förbjuda Tyr-runan från 2017:
https://www.asa-samfundet.se/tyr-runan/


Kontaktinformation eller om du vill engagera dig
E-post: [email protected]
Tel: 08-519 70 720